AKT funktionen

AKT står for adfærd, kontakt og trivsel. AKT funktionen har til formål, at have fokus på tidlig opsporing og indsats, samt udvikle pædagogisk kvalitet.

Valhallas AKT-funktions beskrivelse tager udgangspunkt i Vejle kommunes overordnede funktionsbeskrivelse for AKT funktionen i dagtilbud.

AKT funktionen er en ressource, som går direkte ind i praksis og observerer på gruppe- og individniveau, samt giver vejledning og sparring, som justerer praksis efter børnene.

Det er rammen som skal passe til børnene og ikke børnene som skal passes ind i rammen, således vi skaber privilegerede positioner for alle vores børn.

AKT funktionen i Valhalla varetages af Afdelingsleder og Pædagogisk leder. Afdelingsleder varetager som udgangspunkt funktionen i Midgård og Pædagogisk leder varetager som udgangspunkt funktionen i Udgård. Ved at sætte ledelsen i spil i AKT funktionen, skabes der fleksibilitet i planlægningen og tilrettelæggelse af AKT timerne. Ligeledes ligger der ledelsesmæssige beslutninger og frihed ift. prioritering og koordinering af planlægningen i og omkring AKT arbejdet.

Forud for et AKT forløb har primærpædagogen udført et handleplansforløb, hvor AKT medarbejderen har været til rådighed for sparring og vejledning.

Handleplanen for AKT forløbet udarbejdes af AKT medarbejderen, på baggrund af et sparrings- og indkredsnings møde, med fokus på at finde frem til, hvor den primære indsats skal ligge. Denne indsats er en skærpet indsats, som drøftes med primærpædagogen. Det er særligt vigtig for samskabelsen, at den skærpede indsats sikres i et tæt samarbejde med primærpædagogen, AKT medarbejderen samt forældrene, da arbejdsopgaverne skal komplementere hinanden, så der profiteres af synergien. AKT forløb kan i nogle tilfælde varetages af primærpædagogen, hvis det skønnes at være for barnets bedste. Kolleger skal derfor også være klar til at modtage feedback og stille skarpt på egen praksis i samarbejde med AKT medarbejderen. Det er et fælles ansvar at bidrage konstruktivt til samarbejdet om at skabe trivsel og udvikling for barnet eller gruppen.

Rammesætning for AKT forløbet er 6-8 uger, hvorefter der vil være opfølgning og evaluering af AKT forløbet på afdelings- og stuemøder.

Det er afdelingsleder og pædagogisk leder, som deltager i prioterings – og koordineringsmøder med den pædagogiske rådgiver, hvor AKT medarbejderne får sparring til AKT funktionen. Det er ledelsesteamet som i samråd med primærpædagogerne drøfter hvilke børn der skal på konsultative møder og hvornår.