Handleplaner

I Valhalla udarbejdes handleplaner af det pædagogiske personale, når der opleves udfordringer omkring et barns trivsel og udvikling

Handleplaner og systematik

Handleplaner anvendes som et arbejdsredskab, når et barn opleves som værende i en udsat position, dette kan for eksempel komme til udtryk som mistrivsel og stagnation i udviklingen. Det betyder, at der skal udarbejdes handleplaner, når der forekommer opmærksomhedspunkter omkring et barn. Afsættet for primærpædagogen kan f.eks. tage udgangspunkt i resultatet af sprogvurderinger, sprogtrappen og dialogprofiler.

For at sikre at alle børn kommer i fokus i løbet af sin tid i Valhalla, udarbejder vi halvårligt relation skemaer, som hjælper os til at få øje på børn i udsatte positioner. Relations skemaerne gennemgås på pædagogmøder, hvor der gives sparring på enkelte børn.

Det er primærpædagogen som udarbejder handleplanen i Hjernen og Hjertet, under fokuspunkter. Før udarbejdelse af handleplanen har primærpædagogen mulighed for at søge sparring herom hos AKT-medarbejder, sprogansvarlig og på stue- og afdelingsmøder. Det er primærpædagogens ansvar at videreformidle handleplanen til kollegaer som har indflydelse på barnets hverdag.

Handleplanen forløber i minimum 6-8 uger, hvor primærpædagogen løbende genbesøger og justerer i handleplanen. Efter de 6-8 uger, er der mulighed for at forlænge handleplanen med yderligere 6-8 uger med afsæt i justeringer og nye nedslag.
I tilfælde af, at det vurderes at der er behov for en yderligere indsats, så planlægges der et indkredsnings- og sparringsmøde, mellem primærpædagogen og AKT medarbejderen, hvor der findes frem til et fælles fokus til et AKT forløb. Det er vigtig at primærpædagogen fortsætter arbejdet med handleplanen sideløbende med AKT forløbet, for at sikre en fælles indsats, da det er primærpædagogen som skal arbejde videre med barnet efter endt AKT forløb.

Der vil altid være udarbejdet handleplaner/fokuspunkter på et barn forud for konsultation med TCBU. Ligeledes inddrages forældre altid i det fokuserede arbejde der planlægges omkring et barn.