Kerneopgaven i Valhalla

Alle ansatte i Valhalla uanset faggruppe arbejder med afsæt i vores kerneopgave, som er: At bidrage til et godt børneliv hvor trivsel, udvikling, sundhed, dannelse og læring er i fokus.

Hvordan har kerneopgaven indflydelse på vores pædagogiske praksis?

I Valhalla danner kerneopgaven grundlag for vores pædagogiske praksis. Det er fundamentet til vores pædagogiske praksis. Kerneopgaven sikrer en ensartethed i udførelsen af det pædagogiske arbejde – det er den ”røde tråd” i pædagogikken.

Vi betragter det som meget betydningsfuldt, at det enkelte barn oplever sig selv som værdifuld. Vi har fokus på at se, høre og forstå børnene gennem nærvær. Bliver man set, hørt og forstået vokser selvværdet og man føler sig værdifuld i kraft af sig selv. Det giver en robusthed til barnet, som hjælper det til at stå ved sine meninger, finde handlemuligheder, sætte sig i andres sted og håndtere udfordringer. ”Den måde barnet ser sig selv gengivet i den professionelles øjne og sind, påvirker barnets selvopfattelse” (Mentalisering i dagtilbud og skole s. 56 af Maja Nørgård Jacobsen).

 

 

Vi vil i det kommende afsnit forklare, hvordan vi i praksis arbejder med kerneopgaven

 • Trivsel

  Tryghed er meget vigtigt for barnets trivsel. Vi skaber tryghed ved at være autentiske, nærværende og empatiske voksne. Vi interesserer os for barnet og dets familie. Vi er tydelige voksne, barnet skal vide det kan stole på os - på det vi siger og det vi gør. Vi skaber en forudsigelig hverdag for børnene gennem traditioner, struktur samt en tydelig beskrivelse af aktiviteterne. Vi bruger piktogrammer til at understøtte dagens struktur - aktiviteter og rutiner.

  Vi prioriterer forældresamarbejdet højt. Det er vigtigt med en god, konstruktiv og åben dialog omkring barnet. Det giver tryghed og sammenhæng for barnet, at det mærker omsorgspersonerne i hjemmet og i institutionen taler sammen.

  Børnene inddeles dagligt i mindre grupper, hvor de er sammen med en eller to voksne. Dette giver ro til fordybelse og en mulighed for at etablere nye venskaber eller styrke de eksisterende. De nære relationer betyder meget for barnet. Vi har fokus på, at barnet har mindst en nær ven og ligeledes mindst en voksen, det føler sig tæt knyttet til. Vi udfylder to gange om året et relationsskema, som tydeliggør barnets relation til de voksne, hvilket gør os opmærksomme på, om der er relationer, der skal styrkes. Det er vigtigt for alle børn at føle, at de hører til i et fællesskab.

  Vi sikrer en god overgang mellem afdelingerne i Valhalla ved at sætte tid af til overgangen mellem to grupper. De sidste to uger inden barnet flytter gruppe er der et struktureret indkøringsforløb, hvor en af de nære voksne fra barnets gruppe er med i starten. Desuden inviteres barnets forældre på en rundvisning.

 • Udvikling

  Vi tilrettelæger den pædagogiske praksis med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe og dets behov. Vi har desuden fokus på det enkelte barns udvikling og behov. I den pædagogiske praksis medtænkes altid zonen for nærmeste udvikling. Det barnet kan i dag med hjælp, kan det muligvis selv i morgen. Vi opmuntrer barnet til at øve sig og prøve selv. Vi øver sammen med børnene. Afhængigt at barnets behov i den aktuelle situation går vi foran barnet, ved siden af barnet og bagved barnet.

  Vi forholder os nysgerrige, undrende og undersøgende sammen med børnene. Vi er også nysgerrige på vores egen ageren og pædagogiske praksis. Vi forsøger så vidt muligt, at følge børnenes spor, perspektiver og ideer, derfor kan en aktivitet godt få et andet fokus end først planlagt, hvis børnene følger et andet spor end det tiltænkte.
  Børnene inddrages i hverdagens daglige gøremål, så som at dække bord, bage, rydde op, feje legepladsen og lign. hvilket gør børnene selvhjulpne og giver dem glæden ved at bidrage til fællesskabet.

 • Sundhed

  Vi har fokus på både mental og fysisk sundhed. Børnene skal opleve, at Valhalla er et godt sted at være. De skal møde glade, omsorgsfulde og engagerede voksne. Vi bruger humor i dagligdagen, vi leger og har det sjovt sammen med børnene. Vi fokuserer på at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for de ansatte, hvilket skaber en åben og positiv stemning, der kommer børnene til gode.

  Vi prioriterer en høj grad af økologiske råvarer i madlavningen. Vi får varieret kost, hvor børnene præsenteres for nye og mere traditionelle retter. Børnene hjælper med borddækning og præsenterer maden for hinanden. Måltidet priorriteres højt. Vi skaber rammerne for en hyggelig stemning, hvor der er god mulighed for dialog med og mellem børnene. Vi har fokus på kost og madkultur – hvordan vi sidder ved bordet, hvordan vi spiser, at smage på nye fødevarer, at holde bordskik. Børnene lærer selv at øse mad op, smøre brød, hælde mælk op og sende maden videre.
  Det vægtes i Valhalla, at børnene kommer ud i alt slags vejr. Vi har to store dejlige legepladser med træer og legeredskaber. Vi tager på ture til skov, strand, legepladser osv. Vi har hvert forår et Grønne spirer naturprojekt af flere måneders varighed. I Udgård laves der bålmad hver anden onsdag året rundt som af og til spises ude.

  Det er af stor betydning for børnenes fysiske sundhed, at de får sig bevæget meget i løbet af dagen. Vi leger udenfor og har desuden en sal med motorik redskaber, som bruges af alle grupper. I salen laver vi sanglege, boldspil, forhindringsbaner, yoga og meget mere.

 • Dannelse

  Vi arbejder aktivt med at give børnene en god omverdensforståelse samt en respekt for det de omgiver sig med: mennesker, dyr, naturen og ting. Vi forsøger at gøre børnene klar til den verden der venter dem.

  Børnene skal lære de sociale spilleregler, hvordan man omgås andre samt hvilken indflydelse man har på egen og andres trivsel. Vi taler med børnene om følelser, lærer dem at give udtryk for deres følelser og behov. Vi er meget opmærksomme på hvordan børnene omgås hinanden. Vi hjælper dem til at sætte sig i andres sted. Vi støtter dem i at løse konflikter. Det er vigtigt, at der er plads til alle og at ingen føler sig udenfor fællesskabet.

  Vi insisterer på, at børnene skal hjælpe hinanden og bidrage til fællesskabet ved f.eks. at rydde op, hente mad i køkkenet, dække bord, vente på tur, samt hente en voksen, hvis et barn er ked af det.

  Vi lærer børnene om danske værdier og traditioner: fødselsdage, fastelavn, påske, jul osv.

  Det er vigtigt for børnenes dannelse, at vi er gode rollemodeller, de kan spejle sig i.

 • Læring

  Valhalla er indrettet med forskellige læringsmiljøer, som understøtter børnenes leg og læring, dette giver børnene mange muligheder for at være eksperimenterende, legende og undersøgende. Hver dag har vi fokus på både at give børnene ny viden (planlagt og spontant) samt at følge deres spor og være undersøgende sammen med dem. Vi arbejder projektorienteret og struktureret med børnenes læring. Vi planlægger og evaluerer forløb som beskrives i et Mål- og handleplansskema, som tager afsæt i vores styrkede læreplan.

  Vi har et skærpet fokus på børnenes sproglige udvikling, da alt forskning peger på vigtigheden af indsatsen på dette område i 0-6 års alderen. Hver dag til samling arbejdes der i alle grupper med sproglig opmærksomhed og udvikling. Vi synger, siger rim og remser, læser bøger, fortæller historier og hverdags oplevelser. Desuden prioriterer vi dialogen med børnene højt. Det er vigtigt, at børnene øver sig i både at fortælle og lytte.

  Vi planlægger forløb om naturen, dyr, andre kulturer, kreativitet, motorik, yoga, digitale medier, sprog, danske traditioner og meget mere.

  Vi oplever børnene som nysgerrige individer, der gerne vil lære, udvikle og suge til sig. Vi ser det som en af vores vigtigste opgaver at understøtte dette, samt være medvirkende til, at de bevarer deres naturlige nysgerrighed og begejstring.