Pædagogisk læreplan

Valhallas pædagogiske målsætning

Styrkede pædagogisk læreplan

 • Indledning

  Valhalla er en aldersintegreret institution med ca. 45 vuggestuebørn og ca. 85 børnehavebørn. Institutionen er beliggende centralt i Vindinggård Center og består af to huse, som ligger ved siden af hinanden. I det ene hus, afdeling Midgård, går vuggestuebørnene og de yngste børnehavebørn. Her er der 5 børnegrupper af 0-4 år. I det andet hus, afdeling Udgård, går de ældste børnehavebørn.
  Valhalla ligger placeret mellem et villakvarter og et butiksområde, med såvel dagligvare- og tøjbutikker som apotek, bager, cykelhandler mm.

  Det pædagogiske personale består af pædagoger, pædagogmedhjælpere og studerende fra UCL samt PAU uddannelsen. Herudover har vi en køkkenleder, husassistent og en administrativ medarbejder ansat. Ledelsen består af en institutionsleder, en pædagogisk leder og en afdelingsleder.

  Begge huse er indrettet med henblik på dynamiske lege- og læringsmiljøer. Vi har i Valhalla fokus på at styrke børnenes naturlige nysgerrighed gennem leg og læring. Vi forholder os undersøgende og eksperi-menterende sammen med børnene. Gennem leg, rutiner og aktiviteter understøtter vi børnenes relationer og kreativitet og fremmer dermed læring.

  I Midgård er børnene tilknyttet én af 5 grupper. Det centrale i arbejdet med de yngste er om-sorg, nærvær og tryghed. Det er meget vigtigt for os, at børnene føler sig trygge i gruppen.
  De tre grupper ligger i forlængelse af hinanden og børnene kan en del af dagen, bevæge sig mellem grupperne i det omfang, de ønsker. Der er et tæt samarbejde mellem personalet, hvilket bevirker, at børnene er trygge ved de fleste voksne i vuggestueafdelingen.

  I Mellemgruppen tilknyttes børnene ligeledes én af to grupper. Der er et tæt teamsamarbejde mellem de to grupper. I teamet samarbejdes der om aktiviteter, ture mv.
  Rummene er inddelt med forskellige lege- og læringsmiljøer, som inspirerer børnene til at bevæge sig mel-lem grupperne. Dette er også medvirkende til at danne relationer på tværs af grupperne. De voksne kender alle børnene i mellemgruppen.

  I Udgård er børnene tilknyttet en fast spisegruppe, hvor børnenes primærpædagog er gennemgående, her samles børnene til alle måltider. Børnene er ikke tilknyttet et bestemt grupperum.
  Udgård er indrettet med forskellige lege- og læringsmiljøer, og børnene kan bevæge sig frit mellem grupperummene, knytte venskaber på tværs og deltage i aktiviteter efter interesse eller behov.
  Der er et meget tæt samarbejde mellem alt personalet i Udgård. Alle voksne kender alle børn. Aktiviteter/projekter planlægges og udføres i fællesskab og omfatter ofte alle børn.

 • Pædagogisk grundlag

  De centrale elementer er:

  • Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv.
  • Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.
  • Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.
  • Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.
  • Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.
  • Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring.
  • Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og barnets læring.
  • Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.
  • Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.
 • Børnesyn

  I Valhalla er det helt grundlæggende at børn skal være medskabere af egen læring i rammer, de voksne er ansvarlige for. Vi vægter det gode børneliv, hvor der er plads, ro og tid til at være barn. Her er den voksnes rolle som tillidsskabende, nærværende samt trygheds- og omsorgsgivende en vigtig faktor.

  Det er afgørende for os, at barnet føler sig tryg og værdsat. I alle afdelinger er vi derfor meget
  opmærksomme på at give barnet en god start, og etablere et godt og konstruktivt forældresamarbejde.
  Vi prioriterer nærvær og tid til det enkelte barn.
  Børnene er medbestemmende på deres egen hverdag. De har indflydelse på, hvor de vil være samt i et vis omfang hvilke aktiviteter, de deltager i.

  Længerevarende projekter tager udgangspunkt i børnenes interesser, den aktuelle børnegruppe og deres behov. Vi er opmærksomme på børnenes signaler og forholder os nysgerrige sammen med børnene.

  Børnenes mentale og fysiske sundhed er vigtig for os. Vi tilbyder en sund og varieret kost med en høj grad af økologi. Vi har fokus på at skabe gode rammer omkring måltidet, hvor der samtales om maden og dagens gang. Vi vægter i alle henseender en god hygiejne.

  Vi er ude i al slags vejr, og sørger for at børnene får masser af frisk luft. Alle grupper er jævnligt også på ture ud af huset. Legepladserne er indrettet så de indbyder til bevægelse. Vi tilbyder desuden varierede motoriske aktiviteter i vores gymnastiksal, på stuerne og på legepladsen.

  Det er vigtigt for os, at der er plads til forskellighed. Børnene skal kunne være sig selv, og vi støtter dem i at opnå mental ro.

  • Børn skal værdsættes og støttes
  • Børn skal tilbydes samt opleve et læringsmiljø, hvor nærhed, trivsel, læring, udvikling og anerkendende relationer er en vigtig del
  • Børn skal møde engagerede og anerkendende voksne, der viser empati og interesse for barnets perspektiv.
  • Børn skal møde voksne som inspirerer og er nysgerrige, undersøgende og undrende
   sammen med dem
  • Børn skal støttes i at udvikle relationer og deltage i fællesskaber
  • Børn skal inddrages i de daglige gøremål i institutionen og dermed føle sig værdifulde for fællesskabet
  • Børn skal støttes i at blive selvhjulpne
  • Børn med særlige behov skal inkluderes på lige fod med andre børn
  • Børn skal opleve en dagsrytme og struktur, der skaber ro og forudsigelighed
  • Børns behov og interesser skal inddrages i arbejdet med den pædagogiske læreplan
 • Dannelse og børneperspektiv

  Vi arbejder aktivt med at give børnene en god omverdensforståelse samt respekt for dem eller det de om-giver sig med, såsom at passe på hinanden, dyrene, naturen og de ting vi har med at gøre. Vi forsøger at gøre børnene klar til den verden der venter dem.

  Som aktive deltagere forankrer børn værdier og viden i deres personlighed, til at orientere sig i og handle efter. Det er vigtigt for børns dannelse, at de har gode rollemodeller, de kan spejle sig i.

  Når vi tager udgangspunkt i børns perspektiver skaber vi pædagogisk udvikling. Børn er gode til at vise og fortælle, hvordan de oplever deres hverdag. Denne viden kan bruges til at imødekomme børnenes behov og dermed udvikles den pædagogiske praksis.

  Når vi taler om børneperspektiv er det vigtigt at bemærke at det defineres ud fra tre aspekter; 1. et udefra perspektiv – viden om barnet, objektivt set, 2. et tilstræbt indefra perspektiv – hvor vi kravler ind under huden på barnet, 3. børnenes egne perspektiver – på eget liv.

  • Vi inddrager børnene, når vi evaluerer aktiviteter i hverdagen
  • Vi bidrager til at udvikle børns selvstændighed og medbestemmelse
  • Vi støtter børnenes forståelse for og indlevelse i andre
  • Vi ønsker, at børnene oplever, at de er medvirkende til udformning af dagen uanset baggrund; køn, alder og kultur
  • Vi danner og udfordrer børnene til at handle i en digitaliseret og global verden
  • Vi inviterer børnene til at være aktivt deltagende således, at de er medskabere af egen læring
  • Vi er ansvarlige for børns deltagelse i alsidige sammenhænge
 • Leg

  Legen er grundlæggende for børns sociale og personlige læring, udvikling og forståelse. Leg foregår gennem hele dagen, og er derfor en gennemgående del af barnets læring. Legen er af stor værdi, da den fremmer både fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og ikke mindst identitet.

  • Vi giver plads til spontan leg
  • Vi støtter, guider og rammesætter leg
  • Vi inddrager alle børn i leg
  • Vi anerkender, respekterer og giver plads til den frie spontane og selvorganiserede leg
  • Vi er opmærksomme på hvordan legefællesskaberne blandt børnene udvikler sig
  • Vi reflekterer sammen med børnene over legens rammer
  • Vi er opmærksomme på at inddrage de børn, der eventuelt står uden for legen
 • Læring

  Et væsentlig element for det gode læringsmiljø er kendetegnet ved, at de voksne skaber overskuelige rammer, alsidige-, inddragende- og trygge læringsmiljøer, der giver børnene lyst og mod til at opleve mere.

  Det er afgørende for os, at børnene tilegner sig viden og kompetencer, der ruster dem til livet. Vi har indrettet os med forskellige lege- og læringsmiljøer, og vi har en fast struktur på hverdagen, der giver den tryghed og ro, som læring kræver. Vi stiller udfordringer og krav, som er tilpasset barnets alder og ressourcer, og tager udgangspunkt i det, der optager barnet/børnegruppen.

  Vi arbejder projektorienteret og strukturerer en del af arbejdet med læreplanstemaerne i en projektbeskrivelse.
  Det er vigtigt for os, at kravene til det enkelte barn, er afstemt med barnets udviklingsniveau. Vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone, og er opmærksomme på at undersøge, forstørre og
  udvikle børnenes nuværende viden og kompetencer.

  Børnene inddrages i hverdagens gøremål og selvhjulpenhed prioriteres højt.

  I Valhalla sker børnenes læring som en vekselvirkning mellem tilrettelagte aktiviteter, spontant opståede situationer og børnenes leg. Begge huse er indrettet med lege- og læringsmiljøer, som giver mulighed for leg i både små og større grupper.

  Vi har fokus på læringspotentialet i hverdagens rutiner, og møder børnene med en anerkendende tilgang, da det skaber det bedste grundlag for børnenes udvikling.

  • Vi lader børnene udforske gennem leg og med krop og sanser
  • Vi udfordrer børnene ved at undre os sammen med dem og stiller udvidende spørgsmål
  • Vi eksperimenterer gennem leg, aktiviteter og ture ud af huset
  • Vi støtter læring gennem kommunikation og sociale interaktioner
  • Vi lader børnene bidrage og være innovative ift. hverdagen og strukturen, ved at inddrage børnenes perspektiver
  • Vi slipper børnenes fantasi løs, finder kreative løsninger på udfordringer, lærer af fejl samt fejrer successer
  • Vi tager udgangspunkt i det børnene leger og deres perspektiver i legen som pejlemærker for, hvad der optager dem
  • Vi deltager i børnenes leg for at udvide deres erfaringsgrundlag samt berige og mangfoldiggøre leg og aktiviteter
 • Børnefællesskaber

  Sammen med børnene indgår vi i et socialt fællesskab, hvor vi fælles skaber rammerne for at børnene lærer og udvikler sig. Rammerne er afgørende for, hvilke erfaringer det enkelte barn gør sig. Al leg, dannelse og læring sker i et socialt samspil mellem barn/barn og barn/voksen. Vi har en opgave i at skabe god balance mellem individ og fællesskab.

  • Vi giver plads til at børnene viser egne initiativer og er aktivt deltagende
  • Vi skaber rum for nye relationer, samt mulighed for at afprøve nye positioner
  • Vi pointerer over for forældre, at de har et medansvar for et velfungerende børnefællesskab præget af anerkendelse uanset forudsætninger
  • Vi baner vejen for etablering af venskaber på tværs af alder, køn og kultur
  • Vi forebygger drillerier og mobning
 • Pædagogisk læringsmiljø

  ”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.
  Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.”


  Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes?

  Omdrejningspunktet for det pædagogiske læringsmiljø tager afsæt i børneperspektivet. Det er en forudsætning for vores pædagogiske læringsmiljø, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende inddrager didaktiske overvejelser ift. hvordan praksis rammesættes, organiseres og tilrettelægges, så vi giver børnene de bedst mulige betingelser for at lære samt udvikle sig. Dette sættes kontinuerligt på dagsordenen til pædagogfaglige møder samt lederteammøder, da målgruppen er dynamisk.

  Vores læringsmiljø er baseret på et samspil mellem strukturelle parametre som bl.a. uddannelse, kompetencer, fysiske rammer, hverdagens rytme, børnegruppernes størrelse, normering, digitale redskaber og den æstetiske udformning. Ligeledes med afsæt i hele vores pædagogiske grundlag samt måden at inddrage de 6 læreplanstemaer på i vores daglige praksis, med pædagogiske tilrettelagte aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige rutiner.
  Læringsmiljøet i Valhalla understøtter børnegruppernes kropslige, sociale, emotionelle og kognitive læring, udvikling og dannelse.

  Pædagogisk læringsmiljø hele dagen:

  Læring hele dagen falder godt i tråd med vores fokus på den upåagtede faglighed, der retter sig mod alt det der sker i dagens overgange og mellemrum dvs. ikke planlagte pædagogiske aktiviteter. Den upåagtede faglighed understøtter et sundt læringssyn, som også tilgodeser børn i udsatte positioner.

  Læring finder sted i såvel legen, planlagte aktiviteter, rutinesituationer som i børne- og vokseninitierede aktiviteter. Når vi ser læring over hele dagen, er det fordi vi anskuer processer frem for produkter. Vi tager udgangspunkt i oplevelser hvor vi øver os og lærer sammen barn/barn og barn/voksen, uanset om vi skifter en ble, spiser et måltid, klipper en figur, rydder op eller skal have regnbukserne ud over gummistøvlerne.

  En stor del af de planlagte aktiviteter tager udgangspunkt i børnenes interesser, da det er vigtigt for os at børnene kan relatere til det, de laver. Generelt har vi fokus på at styrke børnenes naturlige nysgerrighed, og vi vægter at forholde os eksperimenterende og undersøgende sammen med børnene.
  For os er det vigtigt, at udfordringer og krav afstemmes med barnets alder og ressourcer. Barnet skal have succesoplevelser. Personalets faglighed og kendskab til børnene er her af afgørende betydning, og vi har kontinuerligt fokus på udvikling af vores praksis.

  Dagtilbuddets overordnede læringsmål:

  Valhallas overordnede læringsmål viser tilbage til Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune, hvori det fremhæves at:

  • Vi skal åbne verden for børnene, så de får pirret deres nysgerrighed og får lyst til at lære
  • Vi skal styrke alle børns kompetencer og robusthed, så de kan mestre den næste udfordring i livet
  • Alle børn skal have spændende udfordringer og oplevelser i nærmiljøet
  • Alle børn skal udforske den digitale verden og dens muligheder
  • Alle børn skal blive bevidste om demokratiske værdier og få forståelse for forskellige kulturer

  På den baggrund har vi i Valhalla en række overordnede læringsmål, der danner rammen om arbejdet med de seks læreplanstemaer:

  • Vi målretter det pædagogiske arbejde, så alle har mulighed for deltagelse
  • Vi giver plads til forskellige læringsstile
  • Vi arbejder med inkluderende lege- og læringsfællesskaber, og støtter børnene i at indgå i forpligtende fællesskaber
  • Vi anvender en anerkendende tilgang, så vi giver børnene de bedste muligheder for udvikling
  • Vi skaber lege- og læringsmiljøer, der giver mulighed for fordybelse i større som mindre grupper
  • Vi tilbyder aktiviteter, der er udfordrende, varierede og giver succesoplevelser
  • Vi gør fysisk aktivitet til en integreret del af hverdagen
  • Vi anvender digitale medier som en integreret del af hverdagen
  • Vi giver børnene medbestemmelse og medansvar i hverdagen
 • Samarbejde med forældre om børns læring

  Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?

  Forældrene kender deres børn bedst, og det er derfor vigtigt med et godt samarbejde om børnenes trivsel og læring derhjemme og i Valhalla.
  I Valhalla holder vi løbende samtaler med forældrene om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Nogle af samtalerne gives som et tilbud til forældrene f.eks. når barnet skifter gruppe, mens andre foregår som en tilbagemelding på en dialogprofil lavet i samarbejde med forældrene. Sidstnævnte udføres 3 gange i den tid barnet går i Valhalla. Desuden udfylder pædagogerne et skema, hvor barnets udvikling gennemgås i forhold til de 6 læreplanstemaer. Dette sker også 3 gange imens barnet går i Valhalla. Hvis der opstår en bekymring omkring et barn, vil forældrene blive kaldt ind til en samtale. Ligeledes kan forældrene også anmode om en samtale.

  Samarbejdet med forældrene omkring barnets læring, foregår også når vi ca. 5 gange årligt inviterer forældrene ind til et arrangement i Valhalla. Det er f.eks. valg til bestyrelsen med tilhørende forældremøde, hvor et bestemt emne kan tages op, eller til regnbuefest, hvor børnene viser forældrene deres cirkusoptræden og hvor pædagogerne står for forskellige aktiviteter for børn og forældre. Desuden er der et over-ordnet samarbejde med forældrene gennem forældrebestyrelsen.

  Den daglige dialog med forældrene i hente- bringesituationer giver både forældre og personale en vigtig indsigt i barnets trivsel og læring, hhv. hjemme og i Valhalla. Denne kontakt til forældrene er meget vigtig, for at skabe en sammenhæng mellem hjem og dagtilbud, som kan gavne barnets trivsel og læring.

  Den læring som foregår i hverdagen i Valhalla synliggøres for forældrene via picCollage med billeder af læringen, eller via en dagbog, vi skriver i. Vi har forskellige opslag på tavlerne, hvor forældrene kan se hvad vi i øjeblikket er optaget af. Det kan f.eks. være det vi arbejder med til samlingen i øjeblikket, eller vores projektbeskrivelser, som beskriver projektet vi laver, hvorfor vi laver projektet, hvad vi ønsker børnene lærer i projektet, samt en evaluering af hvordan projektet gik.

   

 • Børn i udsatte positioner

  Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?

  I Valhalla arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, og tager udgangspunkt i barnets styrkesider og potentialer og anvender metoder og aktiviteter, der understøtter det enkelte barns ressourcer. Det er vigtigt for os, at barnet oplever sig selv som en ligeværdig del af fællesskabet, selvom barnet er i en udsat position. Barnet skal føle sig værdsat, og opleve at mangfoldighed betragtes som værdifuldt.

  Vi ser barnets muligheder for inklusion nært forbundet med den måde fællesskabet fungerer på. Vi lægger derfor stor vægt på at udvikle fællesskaber, der er præget af gode relationer, positive samspilsmønstre og anerkendende kommunikation. Ved at dele børnene op i mindre grupper hver dag, sørger vi for, at det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så deres trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes. Det gør vi bl.a. via brug af visualiseringsredskaber, som piktogrammer, når vi gennemgår dagen på tavlen. Dette bidrager til at gøre hverdagen forudsigelig og børnene mere selvhjulpne.

  I Valhalla har vi to AKT medarbejdere, med tilsammen 20 timers AKT tid ugentligt. Disse timer bruges bl.a. til observationer og sparring i de enkelte grupper eller på enkelt børn. Størstedelen af timerne går dog til AKT forløb, hvis det vurderes, at et barn i en periode har brug for særlig støtte. Ledelsen beslutter, i samarbejde med pædagogerne, hvilke børn, som kan have gavn af et AKT forløb. Derefter inddrages forældrene til en snak om det påtænkte forløb og efter forældrenes accept udarbejdes der en handleplan for barnet. Forløbet er tilrettelagt efter, hvad barnet har behov for. Det kan være støtte til relations dannelse, styrkelse af sprog, motorik, sanseintegration, eller følelsesmæssig regulering.

  Vi holder løbende samtaler med forældrene til børn i udsatte positioner, og inddrager om nødvendigt, vores eksterne samarbejdspartnere fra Tværfagligt Center for Børn og Unge, såvel på konsultationer som på status- og opfølgningsmøder.

 • Overgang og sammenhæng til børnehaveklassen

  Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det skaber sammenhæng til børnehaveklassen?

  Dagtilbuddets arbejde med overgange og sammenhæng:

  I Valhalla er der flere overgange inden skolestart: overgang fra hjem til vuggestue, vuggestue til mellemgruppen, fra mellemgruppen til Udgård og endelig fra Udgård til skole.

  Uanset hvilken gruppe barnet starter i, aftales indkøring i et samarbejde med forældrene. Vi vægter en høj grad af genkendelighed og samarbejder tæt i husene. Vi sikrer derved en rød tråd i pædagogikken, så barnet, når det skifter afdeling, oplever, at der bygges videre på den viden, og de kompetencer det allerede har.

  Overgang fra Vuggestue til mellemgruppen/ mellemgruppen til Udgård:

  Når barnet rykker fra vuggestuen til mellemgruppen er der indkøring de sidste 14 dage inden opstart.

  I de første dage af denne indkøring får barnet besøg af mellemgruppen, dernæst er barnet på besøg sammen med en voksen fra vuggestuen. En tilsvarende indkøring finder sted, når barnet rykker fra mellemgruppen til Udgård. Her får barnet desuden tilknyttet et mentor barn fra sin kommende spisegruppe.

  Vi prioriterer, at give barnet de bedst mulige betingelser for at finde sig til rette i den nye gruppe, det er altid vores overordnede fokus i den første tid.

  Sammenhæng til børnehaveklasse:

  I overgangen fra Udgård til børnehaveklasse arbejder vi ligeledes på, at sikre en rød tråd, da det er af afgørende betydning at lærings- og uddannelsesforløb i disse verdner opleves som en sammenhængende indsats. Vi arbejder tæt sammen med vores 2 distriktsskoler; Vinding og Mølholm skole. For at medvirke til at give barnet den bedst mulige skolestart, afholdes der i foråret dialog møder mellem pædagogerne med ansvar for førskolebørnene og de modtagende lærere/pædagoger på barnets skole. Møderne tager udgangspunkt i dialogprofilen, som er det værktøj, vi benytter ved forældresamtaler i børnehaven. Hermed får skolerne adgang til den viden, vi har om barnet.

  I forbindelse med skolestart samarbejder institutionerne i området med skolerne om et fællesprojekt, hvor børnene prøver ”at gå i skole”. Fællesprojektet som løber over 3 dage foregår på barnets kommende skole. Her får barnet mulighed for at møde kommende klassekammerater fra de øvrige institutioner, hilse på deres kommende lærere, deltage i skolelignende aktiviteter, få et kendskab til skolen og skolegården og få en forståelse for undervisning og frikvarter.

  Som noget nyt har vi aftalt med skolerne at de lærere og pædagoger, der skal modtage børnene, fremover kommer på besøg et par timer en dag i foråret, hvilket giver skolen mulighed for at se børnene i deres vante miljø.  

  Yderligere info om områdets samarbejde om overgange

  Dagtilbuddets metoder og aktiviteter for arbejdet med overgange og sammenhæng:

  Det sidste år inden skolestart arbejdes der med at gøre barnet klar til skole. Hver fredag samles de kommende skolebørn i storegruppen, hvor forløbet er tilrettelagt på baggrund af de kompetencer Vejle kommune har opstillet som principper for den gode overgang.

  Storegruppen understøtter barnets lyst til at lære, robusthed og mod på nye udfordringer, vedholdenhed og fordybelse, indgå i børnefælleskaber og skabe nye relationer. 

 • Inddragelse af lokalsamfundet

  Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børn?

  Valhalla ligger i udkanten af Vindinggård Center tæt på skov og bæk, hvilket giver gode muligheder for at give barnet førstehåndserfaringer og kendskab til den omverden, de er en del af.

  Fra begge huse er vi hurtigt ude på et større stisystem, som leder os videre til områdets legepladser, som benyttes flittigt af såvel vuggestue som børnehave. Udflugter til skov og bæk giver næring til børnenes motoriske udvikling, og naturens materialer og de skiftende årstider giver et godt udgangspunkt for at understøtte børnenes læring.

  I centeret er der mange forskelligartede butikker. Her går vi ofte ture eller tager børnene med på indkøb. Det giver mulighed for at tale om butikkerne, og hvad man kan købe de forskellige steder. På apoteket har de f.eks. en spændende medicin-robot, som de meget gerne viser frem for os.

  Vi samarbejder med det lokale plejehjem, Rosengården, hvor en lille gruppe vuggestuebørn på skift besøger borgerne. Dette for at skabe mulighed for andre læringsmiljøer, øge kendskabet til livets gang og skabe fælleskaber på tværs af alder. Der synges og snakkes til stor fornøjelse for både store og små. I forbindelse med Luciadag i december besøger storegruppen Rosengården, hvor de går Luciaoptog for de ældre.
  Som en del af vores faste traditioner deltager Udgård i julegudstjeneste i Mølholm Kirke. Kirken danner også rammen for et virksomhedsbesøg for storegruppen, hvor de på en rundvisning får indblik i de mange forskellige arbejdsområder, der er i kirken: præst, organist, sognekontor, graver mm. Den lokale genbrugsbutik inddrages ligeledes i læringsøjemed i forbindelse med storegruppens fokus på bæredygtighed. Derudover samarbejder vi med forældre, som kunne have lyst til at komme og fortælle om deres arbejde.

  Vi samarbejder med områdets andre institutioner og skoler:

  Vindmøllen, Asebo, Gadkjærgård, Mølholm Skole og Vinding Skole om den gode overgang fra børnehave til skole, og det er muligt at inddrage deres legepladser og skolegårde i arbejdet med leg og læring. Sammen afholder vi hvert andet år et forældre arrangement med en relevant foredragsholder.

 • Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

  Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske læringsmiljø?

  I børnemiljøet indgår både fysiske, psykiske og æstetiske forhold:
  Det fysiske børnemiljø kan omhandle faktorer som støjniveau, indeklima, plads til fysisk udfoldelse og stille aktiviteter, hygiejneforhold, lysforhold, garderobe, legeplads og udearealer, stuernes indretning og størrelse mv.

  • Vi skaber rum i rummene, med tydeligt opdelte legezoner
  • Vi gør det overskueligt hvad man kan lege med på det pågældende sted
  • Hygiejne: fokus på håndvask med vand, sæbe og aftørring både børn og voksne, daglig udluftning, afspritning af håndtag, borde afvaskes før måltider og pusleplads afvaskes 2 gange dagligt
  • Vi deler børnene op i mindre grupper, hvilket genererer et bedre lydniveau
  • Vi har legetøjet nede i børnehøjde, så det inspirerer og er tilgængeligt
  • Vi bruger kurve til opbevaring af legetøj frem for plastickasser for at minimere støj, desuden er der flere steder løse tæpper på gulvet, hvor der kan leges med f.eks. lego, da det reducerer støj frem for hvis der leges med det på gulvet.

  Det psykiske børnemiljø kan omhandle samspillet mellem børn og voksne, samt om samspillet er kendetegnet ved gensidig respekt og tolerance. Det kan også omhandle børnenes indbyrdes samspil, herunder om børnene viser respekt for hinanden i deres sprog og handlinger, om der er plads til accept af forskelligheder og om der finder mobning og eksklusion sted blandt børnene mv.

  • Som voksne går vi forrest som gode rollemodeller, vi er nærværende, tilgængelige og tillidsskabende
  • Vi inddrager børnenes perspektiver, interesser og legekultur, hvilket tager afsæt i vores planlægning af aktiviteter og projekter, samt samspillet i hverdagen
  • Vi arbejder med at styrke børnenes relationer
  • Vi inkluderer børnene, så de føler sig værdsatte, og giver dem mulighed for deltagelse
  • Vi viser respekt og støtter børnene i konflikter
  • Vi har fokus på det enkelte barn - vi inddrager børnene i at være aktive medspillere i hverdagen
  • Vi skaber tryghed mellem personale, forældre og barn i et godt samspil og samarbejde
  • Vi styrker børnenes selvværd og selvtillid, ved at støtte dem til selvhjulpenhed
  • Vi anvender en mentaliserende tilgang til børnene og lærer dem at sige pyt og stop

  Det æstetiske børnemiljø kan omhandle hvorvidt stuernes indretning og udsmykning virker stimulerende og inspirerende på børnene, hvorvidt omgivelserne indenfor og udenfor er udformet på en måde, som frem-mer børnenes lyst til at bevæge og udfolde sig, fordybe sig, have stillelege mv.

  • Vi dekorerer ”nænsomt” vores vægge, da mange indtryk kan opfattes som urogivende
  • Vi skaber små legemiljøer, der tager hensyn til børnenes interesser
  • Vi sørger for at der er pænt, ryddeligt og indbydende i Valhalla
  • Vi har store vinduespartier, som skaber godt lysindfald i rummene
  • Vi minimerer brugen af lys fra lysstofrør, så vidt det er muligt
  • Vi har god plads til udfoldelser både inde og ude

  I Valhalla bliver struktureringen af det pædagogiske læringsmiljø fremmende for børnemiljøet, idet vi deler børnene op i mindre grupper, aktivt anvender legepladsen, salen og ture ud af huset. Med dette tilgodeser vi mange af de faktorer, der har betydning for det gode børnemiljø og giver plads til fordybelse og nærvær.

  Desuden har vi et fokus på ”at det børnene kan selv, skal de selv”, hvilket tager udgangspunkt i barnets potentiale og zonen for nærmeste udvikling.
  Vurderinger af børnemiljøet i Valhalla gøres altid til genstand for refleksion. Nogle gange fører refleksionen til hurtige og umiddelbare justeringer af den daglige praksis, andre gange fører de til grundigere drøftelser i personalegruppen.

  Vi er i Valhalla meget optagede af, at udvikle vores praksis, og forholder os nysgerrigt til børnenes perspektiv på egen hverdag. Vi observerer, lytter, spørger ind og bestræber os på at forstå.

  I Valhalla er vi i alle afdelinger opmærksomme på de tegn og signaler børnene giver os. Børnene bestemmer i stort omfang selv, hvem de ønsker at lege med, hvor de ønsker at være, og med hvad de ønsker at lege.
  Personalet er opmærksomme på, hvad børnene er optagede af, og inddrager deres observationer i det
  pædagogiske arbejde. Det er således "børnenes spor" der er afgørende for, hvilke temaer der arbejdes med i de forskellige afdelinger.

  To gange årligt udfylder alt pædagogisk personale et relationsskema. Skemaet har til formål at kortlægge personalets relationer til børnene, og anvendes til at sikre at alle børn har gode relationer til personalet. Relationsskemaet drøftes hver gang på afdelings- og pædagogmøder, hvor personalet har mulighed for at give hinanden sparring. Hver gruppe/afdeling vælger hver gang et eller flere børn som de i den kommende periode vil have som fokusbarn/gruppe, og hermed yde en særlig støtte til at opnå en bedre voksen/barn relation eller barn/barn relation. Dette får de sparring på af ledelsen.

De seks læreplanstemaer

 • Alsidig personlig udvikling

  Børn spejler sig i børn og voksne. De opbygger deres selvfølelse og mod til at udfolde sig gennem relatio-ner til andre. Ved at opleve en interesse, anerkendelse, samt tilpas mængde modstand fra omverdenen, får barnet en følelse af, at have betydning og høre til, hvilket giver dem mod og handlemuligheder til, at håndte-re de forskellige situationer, der kan opstå i relationer. Guidning fra de nære voksne er vigtig for barnet, når det skal øve sig og opnå erfaring med forskellige følelser og for at blive et robust og alsidigt menneske.

  Valhallas opgave er i den forbindelse at sikre nære og stabile omsorgspersoner, der støtter barnet i at opnå en sikker fornemmelse for, hvem det er. Barnets kendskab til sig selv er i spil i alle tænkelige sammenhænge, og i både leg og aktivitet er det derfor af afgørende betydning, at de voksne ser og anerkender barnet, så barnet opnår et positivt selvbillede og selvværd.

  Barnets evne til at forstå andre er nært forbundet med barnets kendskab til sig selv. Barnet skal kunne gen-kende og regulere egne følelser, for at forstå at andre har følelser og behov som barnet selv. Barnet lærer derved indlevelse i andre.
  Barnet skal desuden lære at vise følelser, blive psykisk robust, at træffe selvstændige beslutninger, samt sætte ord på egne meninger og holde fast i dem.

  • Vi vil lære børnene at føle sig betydningsfulde, at vise omsorg og interesse for hinanden
  • Vi vil lære børnene at være trygge ved de voksne, at opsøge hjælp og trøst samt at udvise tillid
  • Vi vil lære børnene at inddrage hinanden, trøste dem som er kede af det og smile når andre er glade
  • Vi vil støtte børnene i, at få mod på nye udfordringer, og turde bevæge sig fra kendt til ukendt
  • Vi vil støtte børnene i, at vise interesse og lyst til at deltage i leg og aktiviteter
  • Vi vil hjælpe børnene til at bidrage – turde at stå frem, være i fokus og præsentere sine ideer
  • Vi vil hjælpe børnene til, at være opmærksomme på hinandens behov, at hjælpe og støtte hinanden
  • Vi vil være anerkendende i vores tilgang til børnene og italesætte børnene positivt
  • Vi vil støtte og guide børnene i at se og forstå hinanden
  • Vi vil sikre, at alle børn har tætte relationer til de voksne
  • Vi vil støtte og opmuntre børnene i udforskningen af deres omverden
  • Vi vil støtte børnene i at træffe selvstændige valg og beslutninger
  • Vi vil udfordre og stille krav på et niveau, der passer til barnets alder og udvikling
  • Vi vil tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, der styrker børnenes selvværd og identitet
 • Social udvikling

  Det væsentlige ved social udvikling er at understøtte barnet i udviklingen og opbygningen af relationer til andre børn. Positive relationer til andre børn og voksne er en forudsætning for at barnet føler sig tryg, lærer og udvikler sig optimalt. Et barns sociale kompetencer har betydning for, hvordan det klarer sig videre i livet.

  I Valhalla arbejder vi relationsbaseret og vores opgave er i den forbindelse, at sikre, at alle børn er aktive deltagere i fællesskaber, og at de indgår i tætte relationer med andre børn og voksne. Det er i de tætte relationer, at barnet skal opleve, at de er betydningsfulde, og de skal lære at vise interesse for hinanden. Barnet skal lære at give plads til og respektere hinandens forskelligheder. Det gør det bl.a. ved, at vi lærer barnet, at øve sig i at lytte til hinanden og andres perspektiver på leg, idéer og konfliktløsning.

  Vi arbejder med empati og følelser i Valhalla. Empati handler om at mærke og forstå egne følelser, for at kunne sætte sig ind i andres følelser og måde at opleve f.eks. samværet på. Vi støtter barnet i handlemåder i samspillet med andre. De indbyrdes relationer og venskaber har stor betydning for den sociale læring, hvilket fører til udvikling og sociale færdigheder.

  Barnets sociale kompetencer handler om, hvordan barnet møder andre, men også om den fortælling, barnet skaber om sig selv. Barnet skal støttes i at fortælle om sig selv, have tillid til egen værdi og evner samt at være nysgerrig på andre.
  Dette kræver, at vi arbejder med empati, tilknytning og sociale færdigheder.

  • Vi vil hjælpe børnene til at være opmærksomme på hinanden og vise indlevelse - trøste dem, der er kede af det, og smile når andre smiler
  • Vi vil lære børnene, at vise tillid til de voksne og udtrykke deres følelser
  • Vi vil gøre børnene trygge i deres omgivelser og ved dem de er sammen med
  • Vi vil sørge for, at børnene oplever at være værdifulde for fællesskabet
  • Vi vil gøre børnene nysgerrige på hinanden og støtte dem i, at knytte bånd til hinanden
  • Vi vil have fokus på de sociale spilleregler i læringspotentiale og i aktiviteter og hverdagssituationer
  • Vi vil inddrage børnene og opmuntre dem til at samarbejde og tage aktivt del i fællesskabet
  • Vi vil anvende relationsskemaer til undersøgelse af voksen/barn relationen, så vi sikrer at alle
   børn har god kontakt til de voksne
  • Vi vil italesætte og øve børnene i, at man ikke altid kan vinde eller få ret/sin vilje. Vi lærer børnene at man nogle gange skal sige ”pyt”
  • Vi vil tage aktivt del i børnenes leg (vejledt deltagelse)
  • Vi vil dele børnene op i mindre grupper og arbejde med differentierede fællesskaber
  • Vi vil være nærværende og understøttende, både i de tætte relationer og de større
   fællesskaber
  • Vi taler med børnene om deres venskaber, så vi sikrer at alle børn har tætte relationer til
   jævnaldrene
  • Vi arbejder med ”Fri for mobberi” og barn til barn massage, med de ældste børn, hvilket øger empati og højner trivslen blandt børnene
  • Vi arbejder med konfliktløsning på det niveau, børnene forstår det. Hos de ældste bruger vi et konflikthjul med løsningsmuligheder
 • Kommunikation og sprog

  Arbejdet med kommunikation og sprog handler om at stimulere og styrke børnenes sprogtilegnelse, udtale, sprogforståelse og kommunikative kompetencer. Et veludviklet sprog er væsentligt i sociale sammenhænge.
  Barnet har større mulighed for at blive forstået, og det har lettere ved at kommunikere med andre, hvis det har et rigt og nuanceret sprog. Herudover har den sproglige udvikling betydning for barnets forudsætninger for at lære at læse.

  Valhallas opgave er i den forbindelse at skabe sprogstimulerende miljøer, der styrker barnets sprogtilegnelse, lydlige opmærksomhed, skriftsprog og støtter barnet i at bruge sproget i sociale sammenhænge. Kommunikation og sprog er vigtigt for at danne relationer, indgå i fælleskaber og vedligeholde venskaber, og legen er vigtig som arena til at øve sig i kommunikation, forhandling, ordforråd og sætninger. I dialogen med barnet tages der ofte udgangspunkt i dets interesser og lege, da samtale om noget kendt, øger lysten til kommunikation.

  Som gode sproglige rollemodeller viser vi interesse for barnet, lytter, lader barnet lege med sproget og svarer på spørgsmål. I dialogen med vuggestuebarnet følger vi blikretning, gestik, har øjenkontakt og fælles opmærksomhed, og sætter ord på barnets initiativer og pludren.

  I Valhalla har vi to sprogansvarlige pædagoger, som medvirker til at sikre et konstant fokus på sprogindsatsen. De sprogansvarlige pædagoger deltager i relevante møder og kurser. De er sparringspartnere for det øvrige personale, ansvarlige for at sprogscreene børnene ved 3 og 5 år, og står til rådighed for forældre i samarbejdet omkring barnets sproglige udvikling. Har barnet sproglige udfordringer, tilbydes det en plads i sproggruppe, hvor der med en lille gruppe børn arbejdes fokuseret med deres aktuelle udfordringer.

  Sprogindsatsen er i alle afdelinger en integreret del af hverdagen. Sproget medtænkes i alt, hvad vi laver, og er således en væsentlig del af vores daglige rutiner, uanset om vi spiller spil, er i gang med en aktivitet, spiser eller er i færd med at tage tøj på i garderoben.

  Dagligt er der faste tidspunkter, hvor der i grupperne er særligt fokus på den sproglige udvikling.

  I vuggestuen bruges figurer og genstande til at gøre indholdet af sange konkret for børnene, og vi har kufferter med materiale til historiefortælling.

  I mellemgruppen anvendes materialet 'Hit med lyden', hvor der arbejdes med lyde, dagens ord, sange, historier, sprogkufferter og konkreter.

  I alle grupper har vi strukturerede mapper med sange, rim og remser, historier mv., som anvendes til samling på grupperne. Materialet er nøje tilpasset børnenes alder/udviklingsniveau.

  Mapperne er opdelt så børnene, i henholdsvis mellemgruppen og Udgård, arbejder med de samme ting på samme tidspunkt, uanset hvilken gruppe de går i. Dette giver børnene en fælles referenceramme, og bidrager til at bestemte historier, rim og remser mv. bliver en levende del af børnekulturen.

  • Vi vil støtte og opmuntre børnene i deres kommunikation og nysgerrighed over for sproget
  • Vi vil have fokus på det sproglige læringspotentiale i aktiviteter og hverdagssituationer
   (sætte ord på det vi gør, tale tydeligt, introducere og forklare ord og begreber)
  • Vi vil anvende sprogunderstøttende materiale
   (Fx sprogkufferter, bøger, konkreter til sange, spil, ”Hit med lyden”, app’s)
  • Vi vil gøre brug af metoden dialogisk læsning
  • Vi vil være undersøgende på det enkelte barns sproglige udvikling og støtte op med fokuseret
   indsats, hvor det kræves
  • Vi vil opdele børnene i mindre grupper, så der er plads til fordybelse og individuelle behov
  • Vi vil udfordre børnene i zonen for nærmeste udvikling
  • Vi vil inddrage forældrene i arbejdet med at støtte op om barnets sproglige udvikling
  • Vi vil være gode sproglige rollemodeller og anvende et nuanceret sprog i dialog med børnene
  • Vi vil skabe rammer, der giver plads til sang, rim og remser, højtlæsning, spil og leg med ord
  • Vi vil støtte barnet til at forstå sprogets regler
  • Vi vil arbejde bevidst med den sproglige læring i leg og spontant opståede situationer
  • Vi vil gøre sprogunderstøttende materiale tilgængeligt og attraktivt for børnene (Fx rimspil, vende-spil, bøger)
  • Vi vil gøre skriftsproget synligt i institutionen og støtte børnene i at eksperimentere med det
  • Vi vil vægte den daglige dialog højt og stille åbne spørgsmål, der opmuntrer barnet til samtale
  • Vi vil bruge visualisering i form af billeder, film og konkreter til at understøtte børnenes læring
 • Krop, sanser og bevægelse

  Når vi arbejder med krop, sanser og bevægelse drejer det sig om sundhed og udvikling af fin og grov motorik, sanser, udholdenhed, styrke og koordination. Barnets evne til at forstå og mestre kroppen har stor betydning for dets udvikling og livskvalitet.

  Valhallas opgave er i den forbindelse at sikre, at kropsforståelse og bevægelse er en integreret del af barnets hverdag. Barnet skal have viden om mad og sundhed og mulighed for fysisk aktivitet, så det udvikler dets motorik og sanser, udholdenhed, styrke og kropsforståelse.

  Fysisk aktivitet og læring er nært forbundet. Fysisk aktivitet understøtter den mentale og følelsesmæssige udvikling, og gør barnet læringsparat.

  I Valhalla er vi meget udenfor, både på Valhallas to store legepladser og på ture i nærområdet, vi har også en sal, hvor barnet har god mulighed for bevægelsesfrihed indendørs.
  Vi ønsker, at barnet oplever glæde ved at bruge kroppen, og vi vil gerne give det erfaringer med bevægelsesoplevelser, der stimulerer og træner de forskellige sanser. Barnet skal lære at koordinere grundbevægelserne, og være udholdende i fysisk udfoldelse. Det skal lære at veksle mellem high og low arousal, hvilket vi støtter det i, ved at introducere det for aktiviteter med både kropslig ro og mere aktive input. Vi har desuden fokus på finmotorikken i f.eks. de kreative projekter og værkstedsaktiviteter vi laver.

  • Vi vil gøre børnene opmærksomme på andre børn og voksnes bevægelser
  • Vi vil sørge for, at børnene kan gøre aktivt brug af vores udearealer, hvor de lærer at trives med at være ude og har lyst til at bruge kroppen aktivt i forbindelse med leg og aktiviteter
  • Vi vil støtte børnene i en begyndende kropsbevidsthed, hvor de kan veksle mellem kropslig ro og bevægelse
  • Vi vil give børnene mod på fysiske udfordringer og nye lege
  • Vi vil gerne opleve, at børnene fordyber sig, også uopfordret, i finmotoriske aktiviteter (klippe, tegne, male, klistre)
  • Vi vil gerne se, at børnene udviser glæde ved fysiske aktiviteter
  • Vi vil tilbyde fysiske udfordringer, som svarer til børnenes alder og udviklingsniveau
  • Vi vil tage på udflugter i nærområdet og give børnene erfaringer med varieret terræn
  • Vi vil være ude i forskelligt vejr, så børnene oplever og sanser forskellige vejrfænomener (sne, regn, sol, blæst)
  • Vi vil servere en sund og varieret kost for børnene, og tale med dem om hvad der er sundt og usundt
  • Vi vil lære børnene at turde smage på nye ting
  • Vi vil tilbyde varierede fysiske aktiviteter i salen, på legepladsen og på ture
  • Vi vil arbejde med sansestimuli
  • Vi vil være opmærksomme på det kropslige læringspotentiale i hverdagssituationer og spontant opståede situationer
 • Natur, udeliv og science

  Arbejdet med natur, udeliv og science drejer sig om at give børnene erfaringer og førstehåndsindtryk med og i naturen og udelivet. Ligeledes at få en begyndende forståelse for matematiske områder ved at eksperimentere med naturens materialer og vejrfænomener.

  Valhallas opgave er i den forbindelse at give børnene mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen på forskellige årstider. At være med til at lægge den grundlæggende dannelse og forståelse hos børnene, så de udvikler respekt for naturen og dens ressourcer. At bidrage til at børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som kilde til og rum for leg, oplevelse, udforskning og viden. At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø. At børnene får kendskab til naturens kredsløb, affald og nedbrydningsprocesser og er medskabere i arbejdet for en bæredygtig udvikling. Arbejdet med natur handler også om at være nysgerrig og gå på opdagelse sammen med børnene, gribe det børnene er særligt optagede af og søge ny viden sammen med dem.

  I Valhalla vægter vi udelivet højt og har derfor mange planlagte aktiviteter på legepladsen eller ture i området og skoven. Udelivet rummer andre legemuligheder end de indendørs lege, da udelegen er mere åben og fri, og leg udenfor giver særligt gode muligheder for at bruge sanserne, fantasien og kreativiteten. Det har derfor betydning for børns læring, at de får mulighed for at opleve og færdes i forskellige typer uderum, såsom legepladsen, grønne områder/legepladser i området, skov og bæk.

  Science handler især om at understøtte børnenes forståelse for naturvidenskabelige fænomener og teknologier, samt deres begyndende matematiske opmærksomhed. Ved hjælp af nysgerrighed, undren og eksperimenteren får børnene egne erfaringer og får udfordret deres viden. Legende, undersøgelses baserede aktiviteter fremmer både børnenes begrebsmæssige forståelse og udvikling af færdigheder. Den nye viden kan åbne op for nye spørgsmål eller undren, der skal udforskes, og læringen understøttes af voksne som følger børnenes initiativer og er nysgerrige sammen med børnene.

  • Vi vil skabe rum og tid til leg og fordybelse i naturen
  • Vi vil indrette vores udearealer, så de inspirerer børnene til at gå på opdagelse
  • Vi vil tage på udflugter i naturen og vores nærområde
  • Vi vil lære børnene at færdes i naturen og hvordan vi passer på den
  • Vi vil være engagerede og aktive i udelivet, og være nysgerrige sammen med børnene
  • Vi vil lære børnene at omgås dyr og planter med respekt
  • Vi vil introducere børnene for bøger og materialer om dyr og planter
  • Vi vil tilbyde varierende sansemæssige oplevelser i naturen
  • Vi vil være ude med de ældste børn hver dag, uanset vejret
  • Vi vil understøtte børnenes interesse for naturfænomener, og fordybe os sammen
  • Vi vil formidle viden om natur og naturfænomener
  • Vi vil følge børnenes initiativer og være nysgerrige og undersøgende sammen
  • Vi vil introducere børnene for faglige begreber
  • Vi vil gøre mængder, tal, former og mønstre synlige i institutionen
  • Vi vil lave små forsøg og sammen eksperimentere med at måle, veje og kategorisere
  • Vi vil støtte børnene i at eksperimentere med mængder, tal, former og mønstre
  • Vi vil arbejde med projekter under Frilufts Rådets ”Grønne spirer”
  • Vi vil inddrage børnene i at så, spire og høste grøntsager ud fra ideen om fra ”jord til bord”
  • Vi vil deltage i ”Landsindsamling af affald”
  • Vi vil med storegruppen besøge Økolariet og den lokale genbrugsbutik
  • Vi vil inddrage børnene i genbrug og reparation af legetøj, cykler mm
  • Vi vil anvende genbrugsmaterialer i kreative processer
  • Vi vil have fokus på at mindske madspild
  • Vi vil lave mad over bål i Udgård hver onsdag året rundt
  • Vi vil ind imellem åbne ude og lade børnene ”stå op med solen”
 • Kultur, æstetik og fællesskab

  Deltagelse i fællesskaber handler om at have forståelse for egne og andres værdier, kulturelle baggrunde og traditioner. Børn i Valhalla skal have mulighed for at skabe egen mening og indhold i hverdagen i et ligeværdigt fællesskab, hvor alle børn oplever at være en del af beslutningsprocesser ud fra sit erfaringsniveau og sin formåen. De skal opleve, at deres måder at forvalte tid og rum, leg, venskaber og konflikter på bliver mødt med nysgerrighed og respekt, samtidig med at vi sikrer et demokratisk fællesskab med deltagelses-muligheder for alle børn.

  Kultur er dels noget skabende, der aktiverer barnets sanser og følelser, og dels de kulturelle værdier, barnet tilegner sig i hverdagen. I mødet med andre kulturer og udtryksformer får barnet et bredere perspektiv på verden, på andre mennesker og på deres egne muligheder og potentialer. I Valhalla skal børnene præsenteres for kunst og kultur og gennem leg have mulighed for at omforme og eksperimentere med de indtryk, de er blevet præsenteret for.

  Æstetik er både indtryk og udtryk. Indtryk består af børnenes egne oplevelser i mødet med forskellige kunstarter som film, maleri, musik, sang og litteratur. De æstetiske oplevelser giver børnene mulighed for at dele, spejle sig i og fortolke egne og andres livserfaringer, tanker og drømme. Udtryksdimensionen indeholder børnenes egen skabende og eksperimenterende praksis. Den er båret af børns lyst, kreativitet, improvisation og aktive deltagelse. Nysgerrighed, sansning, leg og fantasi indgår i den æstetiske læreproces og inspirerer til nye perspektiver og betragtninger, der kan lagres som ny viden og ny læring. Valhallas op-gave er at skabe læringsmiljøer, der inspirerer til skabende praksis, samt at give børnene kulturelle oplevelser og erfaring med traditioner og højtider.

  • Vi vil benytte os af nærområdets kulturelle tilbud
  • Vi vil inddrage udefrakommende ressourcepersoner i det omfang det er relevant
  • Vi vil have traditioner omkring højtiderne (fastelavn, påske, jul)
  • Vi vil give børnene erfaringer med deltagelse i kulturelle fælleskaber (samlinger, sanglege)
   • Vi vil lære børnene respekt for forskelligheder og præsentere dem for forskellige kulturer
  • Vi vil inspirere børnene til aktiv deltagelse
  • Vi vil indrette os så børnene inspireres til at udfolde sig kreativt, musisk, dramatisk
  • Vi vil betragte børnenes leg som skabende processer
  • Vi vil være bevidste om vores rolle som formidlere af kulturelle udtryksformer og værdier
  • Vi vil give børnene erfaringer med forskellige materialer, teknikker og kunstarter
  • Vi vil sikre at værkstedsmaterialer, bøger, konstruktionslegetøj mm. er tilgængelige i børnehøjde
  • Vi vil sammen med børnene anvende Ipaden’s kamera og lydfunktion i skabende processer
  • Vi vil sammen med børnene anvende App’s i mødet med kulturelle udtryksformer og værdier
  • Vi vil følge børnenes initiativer og give dem mulighed for at eksperimentere med forskellige kulturelle udtryksformer
  • Vi vil give børnene mulighed for at eksperimentere og bearbejde de kulturelle indtryk gennem leg